Fakty

czyli badania, opublikowane wnioski ekspertów i inne ważne informacje. 

* * *

Aluminium

Aluminium występuje nie tylko w kosmetykach. Otacza nas z każdej strony dlatego trzeba zwrócić na to szczególną uwagę, gdyż związek ten ma negatywne działanie na ludzki organizm. Naczynia, puszki, leki, kosmetyki, woda, żywność, powietrze – wszędzie występuje aluminium. Jego nadmiar zaś prowadzić może do wielu schorzeń.

Aluminium może być wchłaniany doustnie i kumulować się w mózgu i w innych narządach. Fosforan glinu jest jedyną formą glinu, który nie jest wchłaniany. Wiele dowodów wskazuje, że aluminium przenika przez barierę krew-mózg i przenika do mleka matki. Wydalanie zaś następuje przez mocz ale znacznie większa ilość aluminium jest wydalana w kale, ale nie z żółcią, co sugeruje, że większość glinu przechodzi przez przewód pokarmowy. Główne narządy docelowe aluminium to centralny układ nerwowy i kości. Aluminium wiąże się z diety i zaburza wchłanianie fosforu co obciąża organizm w osteomalacji (rozmiękczania kości z powodu wadliwej mineralizacji kości) i krzywicy.

Niewydolność nerek może zwiększyć toksyczność glinu, przypuszczalnie dlatego, że małe ilości aluminium, które są wchłaniane z jelit, nie mogą być wyeliminowane.

Zmiany w anatomii mózgu - Aluminium gromadzi się w większości komórek mózgowych. Może też hamować działanie cholinergiczne i mogą hamować wychwyt synaptycznej dopaminy, norepinefryny i 5-hydroksytryptaminy. Wczesne objawy toksyczności aluminium to wzdęcia, kolki, bóle głowy, suchość błon śluzowych, skóry i skłonności do przeziębień, piekący ból w głowie,  zgaga i niechęć do mięsa. Później objawy obejmują utratę pamięci i zaburzenia psychiczne.

Choroba Alzheimera -niektóre organy uważają, że aluminium nie jest głównym czynnikiem odpowiedzialnym za chorobę Alzheimera. Jednakże, znacznie zwiększone stężenie glinu odnotowano po autopsji u pacjentów cierpiących na chorobę Alzheimera. Trudność badań jest taka, że aluminium nie jest równomiernie rozprowadzone w mózgu.

Aluminium wpływa na aktywność jelit i może powodować zaburzenia trawienne. Ze względu na wpływ aluminium na metabolizm żelaza może mieć wpływ na niedokrwistość. Uważa się też aluminium za główny czynnik w demencji u dializowanych pacjentów z niewydolnością nerek. Zastosowanie wody dejonizowanej i unikania innych źródeł glinu pozwala uniknąć tego problemu. Aluminium może wywołać mechanizm sprzężenia zwrotnego naruszających przytarczyc. Tłuszczowe zwyrodnienie nerek może być wynikiem zatruciem glinu. Tłuszczowe zwyrodnienie wątroby może wynikać z toksycznością glinu. Istnieje możliwość powiązania pomiędzy aluminium i chorobą Parkinsona, gdyż aluminium ma silny wpływ na układ nerwowy. Żel wodorotlenku glinu może znacznie obniżyć poziom fosforanów we krwi, które z kolei może prowadzić do osteoporozy, bólów mięśniowych i osłabienia. Efekt ten jest spowodowany działaniem wiązania wodorotlenku fosforu.

Skutki nagromadzenia aluminium w organizmie są trudne do odwrócenia, może dlatego, że nastąpiło trwałe uszkodzenie mózgu. Jednak nawet w zaawansowanych przypadkach, postęp choroby może być zatrzymany i może wystąpić pewna poprawa objawów.    
http://www.arltma.com

Glicerol, gliceryna

Raport końcowy z oceny bezpieczeństwa glicerolu oraz składników pochodnych.

 Głównym źródłem gliceryny w przemyśle są tłuszcze roślinne i zwierzęce, które w reakcji z roztworami ulegają hydrolizie do gliceryny i mydeł. Bezpieczeństwo 43 monoesterów gliceryny wymienionych jako składniki kosmetyków Monoestry gliceryny używane są głównie jako środki kondycjonujące skórę i / lub środków powierzchniowo czynnych – emulgatory w kosmetykach. Następujące 20 monoestry gliceryny są stosowane w kosmetyce: glicerolu, laurynian glicerolu alginian, arachidonianowe glicerylu, behenian glicerylu, kaprylan glicerylu, kaprylan glicerylu / kaprynian glicerolu kwasów tłuszczowych oleju kokosowego, Glyceryl erukan, Glyceryl hydroksystearynian glicerolu, izostearynian glicerolu lanolinian, Glyceryl linolenian, Glyceryl linolenian, Glyceryl Myristate, Glyceryl Oleinian / elaidynianu, Glyceryl Palmitate, Glyceryl Poliakrylanowa, kalafonian glicerolu, Glyceryl Stearate / Acetate i Glyceryl undecylenian.

Koncentracja danych otrzymanych z zastosowania w przemyśle kosmetycznym w 1999 roku wskazują, że monoestry glicerolu stosowane są w stężeniach do 12% w produktach kosmetycznych. Monoestry gliceryny nie są czyste lecz są w większości z mieszaniny mono-, di- i tri-estrów. Monoestry gliceryny (monoglicerydy) są metabolizowane do wolnych kwasów tłuszczowych i glicerolu, z których oba są dostępne w resyntezie triglicerydów. Laurynian glicerolu zwiększa penetrację leków przez skórę i zostało opisane jako posiadające szerokie spektrum aktywności przeciwbakteryjnej. Wdychania aerozolu zawierającego 10% Glyceryl laurynian może być drażniące Monoestry gliceryny mają niewielką toksyczność. Laurynian gliceryny miał silną aktywności hemolityczną w teście in vitro z użyciem erytrocytów owcy. Glicerolu laurynian, Glyceryl izostearynianu lub Glyceryl Citrate / mleczan / linolenian / Oleinian nie zostały sklasyfikowane jako drażniące oczu u królików. Nierozcieńczone monoestry gliceryny mogą wytwarzać lekkie podrażnienie skóry, zwłaszcza uszkodzonej, ale na ogół te składniki nie są drażniące, w stężeniach stosowanych w kosmetykach. Monoestry gliceryny nie są uczulające, chyba że kalafonian glicerolu kalafonian i Hydrogenated Glyceryl mogą zawierać resztkowe ilości kalafonii, które mogą powodować reakcje alergiczne. Glyceryl Citrate / mleczan / linolenian / Oleinian nie wykazywała działania mutagennego. Laurynian glicerolu  i Glyceryl Stearate był ujemny w teście nowotworu. W stężeniach wyższych niż stosowane w kosmetykach, laurynian glicerolu nie powodować umiarkowany rumień, ale inne monoestry gliceryny testowane nie przyniosły żadnych istotnych reakcji. Kalafonian glicerolu był drażniący dla skóry zwierząt, w 50%, ale nie był uczulający w stężeniach do 10%. W tuszach do rzęs stężenie kalafonian glicerylu może być do 12% Dostępne dane nie potwierdzają bezpieczeństwa  zastosowania. (CIR) panel ekspertów uznał, że te monoestry gliceryny są bezpieczne jako składniki kosmetyków w obecnej koncentracji. Jednakże dostępne dane są nie ostateczne.   
http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Nano – cząsteczki 

Wyniki badania  naukowców z Massachusetts Institute of Technology (MIT) oraz z Harvard School of Public Health (HSPH) wskazują, że niektóre nanocząsteczki mogą uszkadzać DNA. Niektóre substancje znajdujące się w kosmetykach czy żywności użyte w postaci nanocząsteczek mogą być niebezpieczne ze względu na to, że są niezwykle małe i o wiele łatwiej przedostają się do wnętrza ludzkich komórek.

Dzieci i płody są  potencjalnie obarczone większym ryzykiem, gdyż ich komórki podlegają podziałom częściej, co sprawia, że ich DNA jest bardziej podatne na uszkodzenia.

Naukowcy badając nanocząsteczki srebra, tlenku cynku, tlenku żelaza, tlenku ceru oraz odmiany alotropowej dwutlenku krzemu (zwanej krzemem amorficznym) uznali że niektóre wytwarzają wolne rodniki zwane reaktywnymi formami tlenu, które zdolne są do zmieniania struktury DNA. Cząsteczki te, gdy tylko dostaną się do organizmu mogą akumulować się w tkankach, powodując jeszcze większe uszkodzenia. Nanocząsteczki tlenku cynku oraz srebra w największym stopniu uszkadzały DNA Dwutlenek krzemu, stosowany przy produkcji żywności i leków oraz tlenek żelaza, tlenek ceru uszkadzały DNA w bardzo małym stopniu. Naukowcy wykazali, że nanocząsteczki tlenku cynku są o wiele bezpieczniejsze jeżeli zostaną pokryte cienką warstwą cząsteczek amorficznej krzemionki.  Żródło  
http://phys.org/news/2014-04-nanoparticles-commonly-added-consumer-products.html

Parabeny

AFSSAPS bilans 2004: badania „in vitro na modelach komórkowych wykazały właściwości estrogenne parabenów, które mogą wyjaśnić zwiększoną częstość występowania guzów nowotworowych piersi.
AFSSAPS dokonał ponownej oceny ryzyka na obecność konserwantów w kosmetykach”

Wniosek: ”komisja kosmetologii orzekła przychylność do dalszego stosowania parabenów, na warunkach określonych w drodze rozporządzenia 2 z 5 najczęściej stosowanych parabenów: parabenu metylowego i etylowego”. W następstwie tego raportu inne parabeny z powodu braku danych toksykologicznych i aby uniknąć ryzyka związanego z rozrodczością, zwrócono się do Komisji Europejskiej o skreślenie z listy konserwantów parabenów,  które mogłyby być wykorzystywane w produktach kosmetycznych.

AFSSAPS Vigilances „nr 27, czerwiec 2005:
„Wydaje się, że parabeny są bardzo toksyczne i dobrze tolerowane, chociaż mogą wystąpić reakcje alergiczne u niektórych osób” … ”

AFSSAPS Vigilances „nr 30, grudzień 2005:
„Wykazano, że parabeny mogą wnikać w skórę lecz ze względu na hydrolizę w korpusie nie mogą gromadzić się w tkankach „.
„Komisja z kosmetologii 29 września 2005 orzekła przychylność do dalszego użytkowania, na warunkach określonych przez obowiązujące przepisy, 4 z 5 najczęściej stosowanych parabenów (metylu, etylu, propylu i parabenów butylu)”

AFSSAPS Vigilances nr 44, marzec 2009:
Ostatecznie nie rozstrzygają o toksyczności propyloparabenu, w szczególności w zakresie poziomu dawki toksycznej. Dodatkowe dane eksperymentalne są uznane za niezbędne.
Podsumowując, badania te były analizowane przez kilka grup europejskich w dziedzinie żywności, kosmetyków i leków.Zgodzili się co do konieczności realizacji dodatkowych badań eksperymentalnych w celu lepszego określenia ryzyka płodności dla osób narażonych w dzieciństwie, w zakresie progu toksyczności, czasu trwania narażenia i odwracalność naruszenia po zaprzestaniu ekspozycji. 
http://www.theguardian.com/uk

Promieniowanie UV i filtry przeciwsłoneczne

W dzisiejszym społeczeństwie, rozwój działalności rekreacyjnej, zwyczaje wakacyjne, wraz ze zwyczajem do opalania lub sztucznego opalania spowodował wzrost promieniowania ultrafioletowego (UVR).  Niepotrzebne ekspozycja na światło słoneczne indukuje ostre i przewlekłe zmiany w skórze, takie jak rumień, immunosupresja, przedwczesne starzenie się skóry i rak skóry. Naturalne światło słoneczne zawiera promieniowanie UVA (320-400 nm), UVB (280-320 nm), UVC (200-280 nm) i promieniowanie widzialne (400-700 nm) Naświetlanie UVA może przenikać do warstwy skóry właściwej w skórze. Promieniowanie UVB, powszechnie określane jako rumień, jest w dużym stopniu absorbowane w naskórku z niewielką ilością w górnej warstwie skóry.

Filtry słoneczne stosowane miejscowo, zmniejszają szkodliwe skutki UVR metodą absorpcji, odbicia lub rozpraszania.  Filtry słoneczne można podzielić na dwie kategorie: chemiczne i fizyczne. Chemiczne filtry przeciwsłoneczne zapewniają ochronę przez absorpcję promieniowania UV, podczas gdy filtry przeciwsłoneczne fizyczne nie pozwalają dotrzeć  promieniowaniu UV  do skóry. Różnica pomiędzy nimi jest taka, że fizyczne środki przeciwsłoneczne, zwykle gęste preparaty zawierają składniki, które nie absorbują UVR lecz odbijają i rozpraszają wszystkie UVR i promieniowanie widzialne.

Chemiczne filtry przeciwsłoneczne są zwykle nieprzezroczyste i zawierają absorbujące promieniowanie UVB składniki chemiczne, co przynosi korzyści konsumentom, ponieważ ocena wskazuje na skuteczność ochrony przeciwsłonecznej do ochrony przed oparzeniem słonecznym. Promieniowanie jednak jest absorbowane do skory. Badania nie są w stanie wykazać jak te filtry przeciwsłoneczne chronią skórę przed napromieniowaniem UVA lub jak długotrwałe stosowanie obniża ryzyko zachorowania na raka skóry. Zatem chroniąc się przed promieniowaniem warto wybrać metodę odbijania promieniowania nie zaś jego absorpcji.  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov

Toksyny w organizmie

W roku 2005, US Food and Drug Administration (FDA)  wydał ostrzeżenie dla przemysłu kosmetycznego –  składniki chemiczne, które są stosowane w codziennych czynnościach mają głęboko szkodliwy wpływ na organizm, a w szczególności na płód, gdzie efekt ulega wzmocnieniu do 100 razy. Środki chemiczne wprowadzane do krwiobiegu w czasie ciąży mogą wyrządzić więcej szkód niż palenie papierosów.

Codzienne mieszanie różnych typów toksyn na ciele i wokół domu, w pracy na  ulicach może spowodować uszkodzenie zdrowia.Średnio każdy z nas korzysta z kilku produktów do pielęgnacji ciała dziennie. Reakcje takie jak zaczerwienienie skóry, wysypka lub pieczenie, to niewielkie objawy. Większe skutki są trudne do oceny, gdyż są długoterminowe. Absorbowane przez organizm, toksyny te są przechowywane w tkance tłuszczowej i w narządach takich jak wątroba, nerki, narządy rozrodcze i w mózgu.

Naukowcy napotykają znaczne ilości środków stosowanych w kosmetykach w organizmie ludzkim. Ftalany obecne są w moczu, konserwanty, parabeny, substancje zapachowe w tkance guza piersi,  chemiczne środki przeciwbakteryjne w mleku matki karmiącej jak i w tkankach płodowych. Badania medyczne dowodzą, że zapachy mogą powodować astmę, detergenty w szamponach mogą uszkodzić tkankę oka,  chemikalia farb do włosów może powodować raka pęcherza i chłoniaka.

Wszyscy chcą wierzyć w większości pustych obietnic lepszej jakości skórę, bielsze zęby, piękniejsze włosy. Produkty dla niemowląt zawierają  laurynian sorbitolu i  kokamidopropyl betaina alkilowy C10-30 / akrylan, PEG-150 distearynian PEG-80, PEG-14M, które mogą być zanieczyszczone substancjami rakotwórczymi 1,4 dioksanie i tlenku etylenu. Kremy przeciwzmarszczkowe zawierają zwiększające penetrację disodu EDTA, które, wprowadzają do skóry składniki powodujące zaburzenia hormonalne, takie jak etyloparabenu, metyloparaben i propyloparaben i potencjalne substancje rakotwórcze, takich jak poliakryloamid, trójetanoloamina (które mogą tworzyć rakotwórcze nitrozoaminy) i sztuczne barwników CI 16035, CI 19140 i PTFE (Teflon) głębiej w skórę. Perfumy wykonane są z tych samych neurotoksycznych rozpuszczalników występujących w klejach i spoiwach i lotnych chemikaliach, aczkolwiek w znacznie mniejszych stężeniach. Pasty do zębów często zawierają laurylosiarczan sodu, który może być przyczyną bólu dziąseł i owrzodzenia w jamie ustnej, syntetyczne barwniki np. 42090 barwiący CI (zakazana w Austrii, Belgii, Francji, Niemczech, Norwegii, Szwajcarii i Szwecji) powoduje raka u zwierząt. Zawierają też triklosan, środek antybakteryjny, który może w pewnych przypadkach w połączeniu z chlorem w wodzie wodociągowej może powodować stany depresyjne, zaburzenia czynności wątroby i raka.  www.theecologist.org

Pielęgnacja ciała od narodzin

Naukowiec dr Sheela Sathyanarayana Uniwersytetu Waszyngtona Department of Pediatrics, przekazał wyniki badań, które sugerują, że wiele produktów do pielęgnacji niemowląt zawiera  ftalany, które wchodzą do ciała dziecka przez skórę. Wczesne narażenie na niektóre ftalany mogą zmniejszyć poziom testosteronu i zmiany narządów płciowych, szczególnie u mężczyzn. Takie zmiany hormonów mogą prowadzić do problemów z płodnością i męskich chorób układu rozrodczego. W badaniu, dzieci  którym aplikowane były szampony, balsamy miały cztery razy większy poziom ftalanów w moczu, niż dzieci, których rodzice nie aplikowali produktów chemicznych. Najwyższy poziom odnotowano u dzieci w wieku poniżej 8 miesięcy. www,commondreams.org

Dodaj komentarz

Wymagane pola są oznaczone *.